Báo tồn và Kí ức

Các thành phố có lịch sử và kí ức vỏ cùng phức tạp. Chúng là những địa điểm bao gồm các phạm vi xã hội, chính trị và kinh tế khác nhau, trong đó có những lực lượng khác nhau như tiền và quyền lực, sự va chạm và tương tác giữa các chủng tộc, giữa nam giới và nữ giới. Những sự khác nhau đó xuất hiện như một loạt cuộc đấu tranh giành quyền lực, cuối cùng quyết định lịch sử, kí ức và di sản của những người nào được báo tổn. Chính sử có xu hướng chỉ phản ánh những cái mà những người giàu và có quyền lực lựa chọn để ghi nhớ. Tuy nhiên, kí ức về dân thường và tầng lớp bên lề xã hội cũng phải dược cồng nhận.
Có quyết định tu bổ các địa điểm lịch sử của thành phố Đài Bắc (Taipei), các nhà quv hoạch của chính quyền đã phải dương đầu với vấn đề nâng cấp Công viên mới của Đài Bắc (Tapei New Park), về mặt lịch sử, đó là địa điểm có nhiều sự kiện chính trị và tôn giáo quan trọng. Song đó cũng là nơi thường hội họp của công đồng những người địa phương đồng tính luyến ái. Một nhà quv hoạch của thành phố nói:” Trong việc khôi phục các địa điểm lịch sử của Đài Bắc, ý nghĩa của Cồng viên mới dối với những người đồng tính luyến ái đã được tính đến và như vậy có phải là trở thành một bộ phận của kí ức tập thể của Đài Bắc?”(53). Vấn dề này rõ ràng là một cuộc đấu tranh đế những người dang ở bên lề xã hội ấy được thừa nhận bới một kiểu ghi nhận chính thức của lịch sử.
Những kí ức về thị giác về các khu kinh doanh buôn bán của thành phố thường thể hiện các lớp lịch sử một cách hổn loạn. Trích dẫn lời của lain Chambers: “Kí ức… không bao giờ chỉ là một chuỗi liên tục quy định thời gian trôi ngay giữa hiện tại và quá khứ… Có khi điều quan trọng là phải quên cũng như phải nhớ lại”(54). Những tòa nhà có tính lịch sử tập thể hoặc cá nhân và kí ức phải được bảo tồn mặc dù quy mô nhỏ, nhưng là nơi có ý nghĩa không nhỏ như nơi thờ cúng, nhà kho, nhà chiếu phim có bản sắc kiến trúc khác biệt cũng có thể để lại cho chúng tiến hóa. Mỗi thành phố đều có tính đơn nhất nên nó gợi nhớ những cảm giác khác nhau trong các cư dân thành phố đó và những dư khách. Kí ức có được bởi bản chất trừu tượng và hư áo vì cuộc sống đầy sự vô lí, sự cãng thẳng và sự mâu thuẫn. Trong việc bảo tồn những tòa nhà lịch sử người ta phải thực hiện điều mà kí ức không thể xác định được số lượng và ấn định được giá trị trao đổi.
Tất cả mọi người đều muốn có một mức độ an toàn hoặc biết và thích hợp trong môi trường của họ. Các cá nhân bị thu hút vào thành phố bằng những cách khác nhau tùy thuộc vào tâm trạng của họ và giai đoạn đặc biệt trong cuộc sống của họ. Chất lượng cuộc sống đô thị dựa trên cơ sở thực tế là cuộc đấu tranh không ngừng giữa lệ thường cứng nhắc và tình trạng vô chính phủ lí thú. Sự phong phú của lịch sử, những kí ức về bản sắc địa phương thường là dấu hiệu cho thấy môi trường đô thị được nhân dân yêu thích nhiều như thế nào. Đó là điều kiện cốt yếu của sự thật của chúng ta là chúng ta tìm những con đường liên hệ một cách đầy ý nghĩa với môi trường tự nhiên theo cách cá nhân một cách mạnh mẽ. Chúng ta phải có ý thức nâng cao giá trị của những kí ức thị giác trong môi trường đô thị vượt ra ngoài tiêu chuẩn thương phẩm hóa.